Obchodní podmínky

Dodavatelem (prodávajícím) na stránkách 

          www.Damitex.cz je společnost Girgle Miloslav,

se sídlem Křetín 167, Křetín, PSČ 679 62,

IČO: 740 91 514, DIČ: CZ7406083751

 1.      Předmětem dodávek a objednávek je bytový textil a ostatní interiérové vybavení domů, bytů a nebytových prostor nabízené na těchto internetových stránkách (dále jen zboží)

2.      Cena zboží je uváděna včetně DPH. V uváděné ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravné, které bude účtováno dle aktuálního ceníku dopravy.

3.      Zboží je na těchto internetových stránkách nabízeno buď jako zboží, které je na objednávku s expedicí do 3 dnů (I) a jeho dodací lhůta činí 21 dnů od obdržení objednávky , anebo jako zboží na objednávku (II), které bude podle individuální volby kupujícího výrobcem upraveno na přání. Tuto úpravu zboží na přání kupujícímu musí prodávající objednat u výrobce (dále jen proto zboží na objednávku). Zboží na objednávku bude kupujícímu dodáno ve lhůtě od 4 do 10 týdnů (podle výrobce) od přijmutí objednávky, anebo ve lhůtě od 4 do 10 týdnů (podle výrobce) od  zaplacení zálohy podle bodu 5 těchto podmínek.

4.      Zboží bude kupujícímu: a)dovezeno přepravní společností na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, o termínu dovozu bude kupující informován alespoň 1 den předem na telefoním čísle  uvedeném  v objednávce. b)zasláno Českou poštou na adresu uvedenou kupujícím  v  objednávce.                                                                                                              

5.   Prodávající může u objednávkového zboží II požadovat  zálohu ve výši 30% z ceny objednávky, doplatek následně při předání zboží přepravní společnosti (dobírka). Zboží  dopravované Českou poštou je kupující povinen uhradit dobírkou nebo převodem předem.

6.      Kupující  zboží uhradí:

       a)  Zboží zakoupené na eshopu, zasílané Českou poštou.
Zboží zakoupené na eshopu a zaslané Vám Českou poštou zaplatíte jako dobírku při převzetí zboží. Na Vaše přání můžete zboží zaplatit předem převodem na náš účet (oproti zálohové faktuře). Originální faktura je vždy součástí zásilky.
  

7.      Není poskytována možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní, jelikož se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele dle § 53 odst.8 občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) v platném znění.  Rozhodnete-li se pro odstoupení ve lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

      -Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte jméno, číslo faktury a datum nákupu.

       -Pokud jste již zboží obdržel-a, zašlete nám jej zpět na naší adresu ( Girgle Miloslav, Českobratrská 3, 67961 Letovice) a to za následujících podmínek:

                        ~ nesmí být použité

                        ~musí být nepoškozené

                        ~musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) s originálem                      faktury            

        -Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)    

        -Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do  14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

       -V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Upozorňujeme, že pro věrné zobrazení barevného provedení látek, je potřebe mít řádně kalibrované (nastavené) zobrazovací zařízení (monitor),

jinak může docházet k barevným odlišnostem. V těchto případech nelze uznat reklamaci.

      Tento text vznikl ve spolupráci se Sdružením Ochrany spotřebitelů ČR.

8.      Náklady spojené s objednáním zboží na těchto internetových stránkách (náklady na internetové připojení) nese kupující.

9.      Cena zboží uvedená na těchto internetových stránkách v okamžiku jeho objednání kupujícím zůstane pro kupujícího zachována až do dodání objednaného zboží. Tuto cenu je kupující povinen zaplatit způsobem uvedeným v bodě 5 nebo 6 těchto obchodních podmínek.

10.  Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání elektronické objednávky kupujícím. Takto uzavřenou kupní smlouvu již prodávající nebude písemně potvrzovat.

11.  Kupní smlouva se automaticky ruší, pokud kupující nezaplatí zálohu, je-li požadována dle bodu 5 těchto obchodních podmínek.

12.  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na těchto internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

13.  Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti nesplnil svou povinnost odebrat nebo zaplatit objednané zboží.

14.  Prodávající nemá povinnost uskutečnit dodávku zboží, pokud kupující neuvedl v elektronické objednávce všechny požadované údaje.

15.  Vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího přechází až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

16.  Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu. U dodaného zboží  je kupující povinen:

a)      při rozbalování zboží neporušit obal

b)      zboží rozbalit, podrobně prohlédnout a případné vady či poškození zboží nebo obalu napsat do dodacího listu a nechat potvrdit doručovatelem ( řidičem v případě dovozu zboží )

Při převzetí zboží dodávaného v dílech, tj.  je kupující povinen:

a)      prověřit neporušenost obalů a potvrdit ji na dodacím listě

b)      při zjištění porušení obalu napsat porušení do dodacího listu

c)      potvrdit množství převzatých obalových jednotek (počet krabic, kusů)

17    Reklamaci zřejmých (viditelných) vad zboží, které kupující mohl zjistit při jeho předání a které nebudou dokladovány zápisem v dodacím listě, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou. Tyto vady, tj. vady zjistitelné zevní kontrolou při dodání zboží, je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí zboží. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě neuvedl žádné poškození. Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží při převzetí, protože je zabaleno, prověří kupující počet převzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech a nepoškozenost skel. V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě a požadovat podepsání tohoto zápisu doručovatelem (řidičem v případě dovozu zboží) jako podklad pro uplatnění reklamace. Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést ihned po jeho vybalení. Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu.

18.  Reklamace vad zboží budou vyřizovány v souladu s platnými právními předpisy a reklamačním řádem prodávajícího, který bude kupujícímu písemně předán spolu se zbožím. S jeho zněním se lze též seznámit na těchto internetových stránkách prodávajícího.

19.  Upozornění: Rozměry a barevná vyobrazení na těchto stránkách jsou jen orientační, tudíž jsou možné jejich drobné odchylky. Barevnost zároveň zkresluje nastavení monitoru.

20. Kupující tímto podle § 5 odst. 2 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dává prodávajícímu souhlas k tomu, aby zpracovával jeho shora uvedené osobní údaje k marketingovým účelům, tj. za účelem nabízení obchodu a služeb kupujícímu. Tento souhlas kupují uděluje dobrovolně, na dobu neurčitou a bere přitom na vědomí, že ho může kdykoliv sdělením odvolat. Dále bere na vědomí, že prodávající je povinen mu kdykoliv na vyžádání poskytnout informaci o zpracování jeho osobních údajů podle § 12 z.č. 101/200 Sb.

      Kupující dále souhlasí s tím, aby prodávající předal jeho výše uvedené osobní údaje osobám zajišťujícím dopravu a montáž koupeného zboží.

21. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

22. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobemzměnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). 

Ochrana osobních údajů

Veškerá data získaná od zákazníků jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Shromažďovaná osobní data jsou:
jméno, příjmení (u firem jejich, IČ a DIČ), adresa dodání, email, případně telefon a fax

Firma Damitex prohlašuje, že osobní data shromažďovaná na základě objednávek neprodá ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Dále nepoužije tato data k dalším komerčním účelům jiným nesouvisejícím s obchodem firmy Damitexu  bez souhlasu vlastníků těchto dat a také se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.