Reklamační řád

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady, záruční doba

1.       Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc (dále "zboží") je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

2.       Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

3.       Prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu.

4.       Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

5.       U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6.       Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím.

7.       Záruční doba je dvacetčtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Delší záruční dobu může prodávající poskytnout prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu. V záručním listě prodávající uvede podmínky, rozsah, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky plynoucí z prodloužené záruky. Prodloužená záruka se může týkat i jen některé součástky zboží, což musí být v záručním listě uvedeno.

8.       U zboží zakoupeného před 1.1.2003 je záruční doba šest měsíců.

9.       U zboží vyrobeného před 1.1.2003 a zakoupeného do 31.12.2003 je záruční doba šest měsíců. Tato skutečnost musí být výslovně uvedena na záručním listu nebo dokladu o zakoupení zboží a kupující na to musí být upozorněn.

10.   Dojde-li na základě reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí ohledně součásti, která byla vyměněna a na níž byla poskytnuta záruka.

11.   Při výměně je kupující oprávněn reklamované zboží užívat až do té doby, kdy mu prodávající dodá zboží nové.

Článek II.

Uplatnění reklamace

1.       Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu. Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží při převzetí, protože je zabaleno, prověří kupující zejména počet převzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech a nepoškozenost skel. V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě (prodejním dokladu) a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího (posádky vozidla) jako podklad pro uplatnění reklamace. Reklamaci zřejmých (viditelných) vad zboží, které kupující mohl zjistit při jeho předání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou. Tyto vady, tj. vady zjistitelné zevní kontrolou při dodání zboží, je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí zboží. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě (prodejním dokladu) neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít.

2.       Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést ihned po jeho vybalení. Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání.

3.       Pokud kupující po rozbalení zboží zjistí jeho poškození, je povinen uschovat a při reklamaci předložit obal zboží. Pokud tak neučiní a při předání zboží neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít (odstavec l), nebude jeho reklamace uznána.

4.       Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.

5.       Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil. Při reklamaci je kupující povinen předložit smlouvu, prodejku, fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit. Podle povahy zboží kupující k reklamaci případně připojí další, pro posouzení reklamace vhodné podklady, např. fotodokumentaci. Při reklamaci u prodávajícího sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.

6.       Pokud kupující nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu doporučeně spolu s údaji a doklady podle odstavce 5. Na telefonické reklamace nebude brán zřetel.

Článek III.

Vyřizování reklamace

1.       Nebude-li moci prodávající z důležitých důvodů vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě, je na základě souhlasu kupujícího oprávněn vyřídit reklamaci ve lhůtě do padesáti pracovních dnů s tím, že pokud bude reklamace řešena výměnou zboží, které bylo koupeno na objednávku, bude lhůta pro vyřízení reklamace shodná s původní dodací lhůtou

2.       Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace. Zejména je povinen, jedná-li se o méně rozměrné zboží nebo jeho součásti nebo díly, např. kování, kluzáky, dvířka, zásuvky, jednotlivé sedáky, židle, apod., zabalit je a předat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.

3.       V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny, příp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4.       Pokud to povaze věci neodporuje nebo pokud se neprokáže opak, má se zato, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, existoval již při převzetí zboží.

5.       U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží (případně jeho součásti) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

6.       U vad reklamovaných v záruční době, které

a)      nelze odstranit

b)      které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívána jako zboží bez vady

má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. stejná vada se vyskytla i po druhé opravě) nebo pro větší počet vad (tzn. zboží má v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady) zboží řádně užívat.

7.       U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží má kupující právo i na přiměřenou slevu z ceny.

8.       Sleva se vyplácí v provozovně prodávajícího, ve které bylo zboží zakoupeno.

9.       Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu, jednotlivého komponentu, apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží, kupující má pouze právo na opravu, popř. výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.

10.   Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace.

11.   Pokud kupující reklamoval neoprávněně, např. nepravdivě uvedl vadu nebo její příčinu, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady vzniklé s vyřizováním této reklamace.

Článek IV.

Vyloučení odpovědnosti za vady

1.       U výrobků z přírodních materiálů (např. kůží, látek nebo dřeva) nelze jako vady reklamovat jevy vyplývající z charakteru použitého materiálu jako jsou nedokonalost nebo disproporce v probarvení, tónování, struktuře, apod.

2.       U výrobků zhotovovaných zcela nebo zčásti ručně nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývající z charakteru ruční práce, jako jsou např. odchylky v prošití nebo nařasení látky či kůže, odchylky v rozměrech nebo odchylky v dřevěných částech výrobku, apod.

3.       V případě doobjednání zboží nebo jeho částí nelze jako vadu reklamovat rozdíl v odstínu barvy kůže, potahové látky či dřeva.

4.       Jako vady nelze reklamovat změny zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení užíváním (např. vytažená kůže či látka na sedácích, změny barevnosti, apod.) ani změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů, jakož i v důsledku, neodborné údržby nebo nevhodného skladování.

5.       Prodávající dále neodpovídá za vady zboží :

a)      které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí

b)      které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím

c)      které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mrazu, dešti, sněhu)

d)      které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání

e)      které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu

 

6.       Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly při dopravě a montáži zboží, pokud tyto služby nejsou zajišťovány prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že kupujícího upozorní na nevhodnost přistaveného dopravního prostředku v případě, kdy si dopravu kupující zajišťuje sám. Trvá-li kupující i přes upozornění prodávajícího na odvozu nevhodným dopravním prostředkem, vyznačí tuto skutečnost prodávající do dodacího listu nebo do prodejky.

7.       U zboží kupovaného z expozice (výstavky na provozovně) nemůže kupující reklamovat vady, které byly zjistitelné při uzavírání smlouvy a na které z tohoto důvodu byla poskytnuta sleva (viz též článek I odst. 4 a 5 tohoto reklamačního řádu).

 

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy


• Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí do 4 hodin od odeslání objednávky na pozdější zrušení nebude brán zřetel.

• Není poskytována možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní, jelikož se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele dle § 53 odst. 8 občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) v platném znění.


• Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12. 5. 2012.

• Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

 

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí do 24 hodin od odeslání objednávky na pozdější zrušení nebude brán zřetel.

Není poskytována možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní, jelikož se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele dle § 53 odst. 8 občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3.6.2011. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.